English Version

... و دستهای کوچک ،شگفتي آفريدند-رامتين همايون

 سه سال برنامه ريزی وکار،هشت ماه تمرين سخت ومداوم ،همراه بابرنامه ريزی دقيق ،درسومين برنامه گروه «نهفت»،نتيجه داد واين بار،دستهايی کوچک ،چنان شگفتی آفريدند که تحسين استادانی چون حسين عليزاده وهوشنگ ظريف رابرانگيختند و موجی از غرور و افتخار، برای بانيان برنامه به ارمغان آوردند.سومين برنامه گروه نهفت به ياديکصدوبيست وپنجمين سال تولداستادغلامحسين درويش (درويش خان) برگزارشد.

طی سه شب ،درفرهنگسرای شفق وبااستقبال فراوان جهانشاه صارمی ، نوازنده ، هنرآموزومدرس موسيقی ايرانی ،ازسه سال پيش باتوجه به نيازمبرم جامعه به آموزش درست موسيقی به کودکان ونوجوانان ، کلاسی کوچک تأسيس کرد واکنون ، کم نيستند شاگردان جوان او که به دريافت لوح تقديرازمسئولان برگزاری جشنواره موسيقی فجرموفق شده اند. کارگروه ، نخست با نوازندگان تار شروع شد و به تدريج ، نوازندگان کمانچه وتنبک نيز به آن افزوده شدند. صارمی می نويسد: " تجربه موفق درکارتمرين گروه تارهنرجويان خردسال ، که حدودسه سال پيش آغازکردم ، ايده اصلی تشکيل گروه نهفت واقع شد ... عشق وعلاقه متقابل ، تحمل تمرينات طولاتی درروزهای بارانی  و برفی زمستان و روزهای گرم تابستان را گوارا می کرد. گروه نهفت ، نخستين برنامه خودرا درارديبهشت 1376، باعنوان کنسرت هنرجويان جوان ، به مدت چهار شب ارائه کرد که مورد توجه اهل فن قرارگرفت ... بدون شک بخشی ازآموزش موسيقی رادرکلاس انفرادی و بخش ديگر را فقط  و فقط  در کار جمعی موسيقی ميتوان جستجوکرد. افزون براين ، ايمان دارم که لذت ناشی ازتلاش در راه انجام يک کارگروهی خوب وشايسته ، انسانهايی منضبط ، با شخصيت ، بادرک عميق از همبستگی  و دارای  خصلتهای متعالی رادرپی خواهد داشت (نقل ازبروشوربرنامه )".

هنرجويان جوانی که دراين شب ها، موسيقيدانان حرفه ای راازنرمش اجرا ومهارت تکنيکی خود شگفت زده کردند ، درجلسه های نخست آموزش ، قادرنبودند دومضراب واضح وروشن راروی ساز خود بنوازند. دراين موضوع ، معجزه ای نيست جز رازبزرگ تعليم وتربيت صحيح که استعدادهاراشکوفا می کند.هنرجويانی که دراين برنامه شرکت کردند، درسازهای تار وسه تار وبم تار،ازکلاس جهانشاه صارمی (نهفت) بودند.نوازندگان کمانچه ازکلاس هادی منتظری وسعيد فرج پوری و نوازندگان تنبک ازکلاس داريوش زرگری ومحمد ظيبی جبلی بودند.

برنامه درسه بخش اجرا شد. تک نوازی بهمراهی تنبک : آزاده رفقی پور (سه تار) و مژگان قر سو(تنبک) ، رعنا شيعه (کمانچه) وغزاله جزنی (تنبک) ، نگاراربابی (سه تار) واشکان الماسی (تنبک) ، قسمت دوم ، گروه نوازی دردستگاه ماهوربود ؛ به ترتيب پيش درآمد ، درآمد ، کرشمه ، «آواز، گوشه های داد و مجلس افروز و دلکش ، مقدمه ماهور ، نيشابورک ، رنگ ،نصيرخانی ، مارش (مربوط به ارکان حرب قشون که سالها پيش درصفحه ضبط شده است )، راک و ضربی راک ، تصنيف « زمن نگارم» و رنگ بخش سوم ، گروه نوازی درآوازاصفهان بود : تصنيف قديمی  و فراموش شده  «ايران» ، ساخته  درويش خان با شعر ملک الشعرای بهار که نخستين اجرای گروهی آن باهمين هنرمندان جوان بوده همراه رنگ پريچهروپريزاد که آشنای گوشهای دوستداران آثاردرويش است . تمام قطعات اين برنامه دو ساعت ونيمه ،از آثار درويش خان  بود. تصانيف اجرا شده ، روايت از استادان ، عبدالله دوامی  و اصغر بهاری و نقل از استاد فرامرز پايور و حاصل گردآوری های مسئولا نه ايشان است. سطح تکنيکی اعضای گروه را اگر با توجه  به اوضاع اسفباری که درکلاسهای آموزشی موسيقی درتهران وچند شهرستان ديگر وجود دارد ،درنظر بگيريم ، می توانيم در تحسين بی شائبه ای که استادان نامدار موسيقی ازکاراِين گروه می کنند، شريک باشيم.

به يقين ازافراد13الی  17ساله ای که بيش از شش سال موسيقی نياموخته اند ، نمی توان انتظار آفرينش هنری داشت . ولی اساس محکم کارآموزش آنها ، سطح فنی ، وضوح وروشنی صدای سازهايشان وپايه تئوريک قوی آنها ، تضمينی است برای شکوفايی استعدادهای آينده ای که بعيد نيست ازبين همين جمع برخيزد. استعدادهايی که می توانند به رشد و تکامل اين هنر درنسلهای آينده کمک کنند .

اعضای گروه نهفت عبارتنداز : پرِيسا بهنيا ، سياوش بهنيا واميد گلريز (نوازندگان تار) ، سما همايونی (نوازنده بم تار)، رعنا شيعه ، نگار خارکن و نويد دهقان (نوازندگان کمانچه ) و اشکان الماسی ( نوازنده تنبک ) که دو نفرآخر، با تکنيک خوب وقدرت کنترل سرصحنه تصنيف پرتأثير «ايران » را اجرا کردند.خوانندگی اين تصنيف ، با صدای گيرای کمانچه وآواز نويد دهقان بود.