English Version

پاسخ به نامه ها

در شماره 34 ، ويژه نوروز 81 ماهنامه هنر موسيقی در بخش اخبار هفدهمين جشنواره ی موسيقی فجر در صفحه ی 79 به گروه نهفت پرداخته بود در طی نامه ای به دفتر نشريه ازطرف سرپرست گروه مطالبی عنوان گرديد . قسمتی از نوشته ی جهانشاه صارمی وپاسخ گروه برگزيده خبرنگاران هنر موسيقی در جشنواره ی هفدهم را در اين بخش برای دوستداران موسيقی می آوريم :

 درابتدای مطالب ايشان آمده است : مطلب نوشته شده درباره ی گروه نهفت گويای درک درست نگارنده از خط ومشی واستراتژی گروه می باشد واينکه نگارنده حرکت چندين ساله گروه را مد نظر داشته وبه سمت وسوی کاملا فرهنگی گروه توجه کامل داشته و اينکه مطلب در کمال حسن نيت نوشته شده . اما در متن ارائه شده جمله ای وجود دارد که توضيح برخی نکات را ضروری دانستم . جمله ی مذکور از اين قرار است :" هر چند که نمی توان از اين گروه انتظار اجراهای حرفه ای ، شيرين نوازی های برگرفته از رديف وحتی اجرای اسکلت دار قطعات آهنگسازان راداشت و ... " 

 جای تعجب است که خبرنگار هنر موسيقی فقط در مورد اين جمله حسن نيت وآگاهی کامل در مورد خط ومشی اجرای موسيقايی گروه نداشته است . و تنها جمله ای که شايد به طبع دوستان عزيزمان خوش نيامده است ، جمله ای نادرست می نمايد . در ادامه آمده است " منظور از اجرای حرفه ای چيست وکار اين گروه با کدام گروه مقايسه شده است . با گروه شيدا يا گروه عارف ويا گروه هايی که امروز وجود دارند ؟ " بايد خدمت آقای صارمی عرض کنم که در مقام موسيقی مقايسه ای وجود ندارد واگر هم باشد نسبی است ونه مطلق چرا که هر کاری در جای خود بايد ديده شود ونه در مقايسه با کارهای ديگر وگمان نمی کنم هدف شما رسيدن  کيفيت اجرا ها به گروه های نامبرده باشد . شما حتما اين نکته را می دانيد که اگر کار يک آهنگساز را که خود اجرا کرده است ، اجرا کنيد حتی اگر بسيار عالی هم اجرا شود ، همان اثر اجرا شده ی خود فرد مذکور می باشد . حال اگر باتوجه به سن اعضای گروه ، برداشت آنها از احساسات شخصی آهنگساز به درستی انجام گيرد کار ، همان اثر اجرا شده خواهد بود که اين به ندرت پيش می آيد . در مورد شيرين نوازی برگرفته از رديف بايد بيان کنم وقتی شما بزرگداشت استادی مانند اصغر بهاری را برپا می داريد ايشان نشانه بارز اين جمله می باشد . بنابراين سبک وسياق اجرای شما در اين برنامه بايد با برنامه ی بزرگداشت استاد حسين عليزاده متفاوت باشد ، حال قضاوت با خود شما !

 در بخشی از نامه آقای صارمی آمده است که " در تک نوازی های اعضای گروه روش آموزش بداهه نوازی پياده گرديده است ." اين نکته بسيار جای تامل دارد . چرا کسانی می توانند مدعی بربداهه نوازی آن هم در اجرای رديف باشند که ساليان سال رديف های متعددی رااجرا کرده ودرک صحيحی از روح موسيقی رديف داشته باشند که فکر نمی کنم اين افراد در جامعه موسيقی امروز ما متجاوز از انگشتان دست باشند . حال اگر اين ده ، دوازده نفر ، افراد گروه شما هستند که ديگر هيچ !جناب صارمی درادامه ، به تائيديه  وزارت ارشاد و ستاد جشنواره تکيه و اشاره نموده اند ، البته از نظر ما ، تنها ، تاييد يه وزارت ارشاد وجشنواره ملا ک تعالی نيست . اما ما خود برآنيم که اين گروه ، گروه خوب وهدفمندی است چرا که از خوب ويا بد بودن  گروه ويا کيفيت مطالب نوشته شده برای گروه نهفت سودی به جز خوشحالی واميدواری کارهای بعدی چيزی در کيسه هنر موسيقی قرار نمی گيرد . در آخر ايشان مطالبی را آورده اند که تمامی حسن نيت خود را زير سوال برده . می نويسند :"  بدون شک نگارنده مطلب ( مخبر ماهنامه ) نه در اجراهای اخير گروه  ونه در اجرای جشنواره حضور داشته است که نقد کار گروه نهفت بدون ديدن برنامه آن ، دور از شئونات حرفه ای می باشد ." مطلبی بسيار بديهی رابايد متذکر شوم وآن اين است که مگر می شود کاری را ند يد ونشنيد ودر مورد آن قضاوت کرد آن هم از طرف ماهنامه ای که با تخصص موسيقايی حرکت می کند . اگر برنامه های گروه  نهفت را ند يده باشيم چطور می توانيم درک درستی از خط ومشی حرکت چندين ساله گروه را که خود در ابتدای مطلب به آن معترف هستيد ، ارائه کنيم . جای بسی تاسف است که نويسنده محترم بدون در نظر گرفتن اين مطلب ، جملا تی را روان کرده است که شايد باعث تفکرات جديدی در باره ی ديد گاه های اين گروه گردد .

 در پايان بياييم به جای هرگونه قضاوت واعتراض کار خود را بهتر کنيم که ديگر حرف شک وترديدی در ميان نباشد . حتی برای گروه خوب وهدفمندی چون نهفت .