English Version

 آيا هرکسی صلا حيت هر کاری را دارد ؟

ۀ اين ياد داشت را آقای جهانشاه صارمی ، موسس گروه نهفت مدتی پيش در پاسخ به مطالب مندرج در يکی از نشريات نوشته اند . از آنجا که گويا نشريه مذکور به هر دليلی ، اقدام به چاپ متن کامل اين نامه نکرده واز سوی ديگر ، کليت وشمول مطالب آن ، جميع مخاطبان مطالب مربوط به موسيقی را به کار می آمد ؛ در اين جا با حذف نام نشريه وساير مشخصات اين يادداشت بنا به تمايل دوست عزيزمان جهانشاه صارمی به چاپ می رسد . حضور محترم جناب ...   مدير مسئول وسردبير ...  باسلا م ! ضمن آرزوی موفقيت برای شما ، در پی درج مطلبی تحت عنوان پاسخ به نامه ها در شماره  ...  صفحه   ...  در مورد نامه اينجانب وگروه نهفت مطالبی عنوان شده بود که خواهشمند است برای پاسخ به موارد ياد شده ورفع برخی ابهامات ، طبق قانون مطبوعات نسبت به چاپ کامل پاسخ اينجانب به موارد ياد شده اقدام نماييد .

 1- در پاسخ به يک نامه ، مخصوصا " وقتی که پاسخگو نيازمند به عنوان کردن جمله هايی از نامه است ، چاپ کامل نامه از ضروريات است . با توجه به اينکه حجم نامه اينجانب ، کمتر از يک صفحه ماهنامه بود ! زيرا مفهوم هرجمله به جمله های قبل وبعد بستگی کامل  دارد که در اين صورت پاسخگو امکان تفسير به رای  کردن را نخواهد داشت . خوانندگان با خواندن کل نامه ونيز پاسخ شما ، امکان قضاوت نهايی را خواهند داشت . متاسفانه شما اين امر مهم را رعايت نکرديد .

 2- محتوای کلی نامه قبلی اينجانب پرسش در مورد اين جمله بود : «هرچند که نمی توان از اين گروه انتظار اجرا های حرفه ای ، شيرين نوازی های برگرفته از رديف وحتی اجرای اسکلت دار قطعات آهنگسازان را داشت »  وضمن توضيحات لا زم در مورد هر يک از موارد عنوان شده در اين جمله ، از شما درخواست نموده بودم که توضيح لازم را در سه مورد : « اجرای حرفه ای چيست ؟ وکار اين گروه با کدام گروه مقايسه شده ؟ منظور از شيرين نوازی برگرفته از رديف چيست ؟ واجرای اسکلت دار قطعات آهنگسازان به چه مفهومی است ؟ » را عنايت بفرماييد . متاسفانه در مطلب شما به هيچ يک از موارد پاسخ داده نشد .

 3- در مطلب مندرج در نشريه شما [ نشريه ... ] اينطور عنوان شده : « جای تعجب است که خبرنگار فقط در مورد اين جمله حسن نيت وآگاهی کامل در مورد خط ومشی اجرای موسيقايی گروه نداشته است .»  لا زم به توضيح است که اين جمله شما است نه جمله من ! آنچه من در نامه نوشتم اين بود : « مطلب در کمال حسن نيت نوشته شده » ، حال اگر شما خود به عدم حسن نيت خود واقف هستيد بحث ديگری است !!  ثانيا" آنچه که من  عنوان کردم وجود حسن نيت ودر بعضی موارد عدم آگاهی است . خدمت نگارنده محترم بايد عرض کنم که داشتن حسن نيت ، لا زم [است ] ولی کافی نيست . می توان حسن نيت داشت ولی به علت عدم آگاهی به بيراهه رفت . پس انتقاد به يک جمله هميشه معلول سوء نيت مخاطب نيست . می توان حسن نيت داشت ولی جمله ای نادرست گفت .

 4- درپاسخ به سوال « منظور از اجرای حرفه ای چيست وکار اين گروه با کدام گروه مقايسه شده است ؟» به طور واضح از پاسخ گفتن شانه خالی کرده ايد . شما به عنوان يک مجله  ... بايد تعريفی واضح ، علمی ومدون شده از يک اجرای حرفه ای داشته باشيد و هر اجرا وکنسرتی که در آن قالب وتعريف گنجيد دارای معيار حرفه ای خواهد بود  . بديهی است در اينجا مقايسه بين گروهها( به طور نسبی) برای تعيين اجراهای خوب ، متوسط وضعيف به ميان خواهد آمد . اين سخن به اين معنی نيست که آيا گروه نهفت يک گروه حرفه ای هست يا نيست . بلکه سوال من اين بود که معيار واستاندارد شما برای يک اجرای حرفه ای چيست ؟ واگر از گروه نهفت نمی توانيد انتظاراجرای حرفه ای داشته باشيد ، سوال اين است که کدام گروهها توانسته اند استاندارد های شما را رعايت کنند ؟ ومعيار مقايسه نسبی شما با کدام گروهها بوده است ؟ متاسفانه پاسخ نگارنده در [نشريه ...] آنقدر دور ازمطلب بود که گويا اصلا " متوجه اصل سوال نشده چون هيچ اشاره ای به مقوله اجرای حرفه ای نکرده است . 

 5- در پاسخ به سوال « مفهوم شيرين نوازی برگرفته از رديف چيست ؟» عنوان شده : « استاد اصغر بهاری نشانه بارز اين جمله است . بنابراين سبک وسياق اجرای شما در اين برنامه بايد با برنامه بزرگداشت استاد حسين عليزاده متفاوت باشد . حال قضاوت با خود شما ! » باز هم شانه خالی کردن از يک پاسخ جامع  ،  شما تعريف خود از واژه شيرين نوازی را مرقوم بفرمائيد  . قضاوت با اهل موسيقی است .  آنوقت ببينيم که آيا استاد اصغر بهاری شيرين نواز هستند يا خير ؟ يک بار استادم حسين عليزاده در يک مصاحبه به اين مطلب پاسخ دادند که « مگر در موسيقی ترش نوازی هم داريم » ؟ ثانيا" اجرای آثار مشخص استاد بهاری چه ربطی به شيرين نوازی دارد ؟ اگر استاد فرامرز پايور پيش درآمد اصفهان استاد بهاری را اجرا نموده اند  ، الزاما" بايد شيرين نواز باشند تا از عهده کار برآيند ؟ چرا کلماتی را که خود تصوير روشنی از آن  نداريد را بکار می بريد تا برای توضيح آنها مجبور شويد يکی دو جمله بی ربط را به هم ببافيد وفورا" برای فرار از شر قضيه ، قضاوت را به خود ما محول کنيد ؟

 6- «نگارنده» محترم ، گويا در درک  جملا ت فارسی نيز دچار مشکل است . در نامه اينجانب که چاپ نشد ، عنوان شده بود : « در تک نوازيهای اعضای گروه روش آموزش بداهه نوازی پياده گرديده است . اعضای اين گروه هريک برای اجرای تک نوازی روی يک گوشه خاص ، هفته ها تمرکز کرده ومقوله بداهه نوازی روی يک گوشه خاص را به روش آزمون و خطا ونهايتا" دستيابی به جملا ت مستحکم زيبا ومنطبق بر قواعد رديف موسيقی تجربه کرده . اين روش باعث تقويت قدرت هنرجويان در بداهه نوازی روی يک گوشه خاص گرديده » حال از نگارنده محترم سوال دارم که از کداميک از اين جملا ت چنين استنباط می شود که اعضای گروه ، جزو10 ، 12 نفر  بداهه نوازان موسيقی هستند ؟ اينکه از اين جملا ت چنين استنباطی در شما به وجود آمده جای بسی تامل است . ثانيا"بايد خاطر نشان کنم که آموزش وتجربه هر مقوله ای با مرحله استادی در آن سالهای سال فاصله دارد  . اگر در کلا سي ،  مکتب استاد پايور ، محور آموزش   سنتور  باشد ، آيا همه هنرجويان آن کلاس در حد استاد پايور هستند ؟ اگر به هنرجويانی روشهای بداهه نوازی آموزش داده شود ، يعنی آنان جزو  10 ، 12 نفر بداهه نوازان موسيقی هستند ؟ با استنباط شما حتما" يعنی بله  !!  نکته ديگر اينکه عنوان نمودن مقوله  «  آموزش بداهه نوازی بر پايه رديف موسيقی »، در پاسخ به شما ، در مطلب عنوان شده به نام « شيرين نوازی برگرفته از رديف  » مطرح شده بود ومشخص شد که ربط اين دو مساله وجايگاه آموزش بداهه نوازی ، در ديدگاه شما ، نا مفهوم است .

 7 - به رغم در خواست اينجانب ، نگارنده [ نشريه ...] هيچگونه توضيحی در مورد اجرای اسکلت دار قطعات آهنگسازان نداده تا ماهم  بااين واژه جديد موسيقی [!] آشنا شويم  .

 8 - لطف نموده وبا چاپ  نامه ها ، از تفسير به رای وتحريف جملا ت جلوگيری کنيد . خيلی بهتر بود به جای کلمات « تاييد وزارت ارشاد »  همان « اجرا های گروه نهفت در تالا ر وحدت » وبه جای کلمات « تاييد ستاد جشنواره  » همان « کسب مقامهای اول توسط گروه نهفت در جشنواره های موسيقی ونظر هيئت کارشناسان وداوران جشنواره  » را قيد می کرديد . در خاتمه بايد متذکر شوم که نقد ، هنری تخصصی است که بايد به وسيله کارشناس آن به عمل آيد . با اين اميد که همه ما بتوانيم با برخوردهای صحيح وسنجيده قدمهای مفيدی در راستای اهداف فرهنگی موسيقی مان برداريم .

  با احترام . جهانشاه صارمي 4 / شهريور /81