English Version

پاسخ سرپرست گروه نهفت به نامه مندرج در سايت موسيقی هنری ايران 

سردبير محترم سايت موسيقی هنری ايران ، جناب آقای کلا نتری

با سلا م  

  در پی درج مطالبی درباره گروه نهفت ، خواهشمند است موارد ذيل برای اطلا ع عموم در سايت فوق منعکس شود .

با توجه به اهداف اصلی گروه نهفت ( پرورش استعدادهای نوجوان در موسيقی ، دادن آموزش های مختلف در زمينه گروه نوازی ، ارتقاء سطح فرهنگی هنرجويان وايجاد امکان کنسرت برای آنها ) شرکت اين گروه در هر فستيوال وجشنواره رسمی موسيقی که شئونات وحرمت موسيقی در آنها رعايت شده باشد ، امری بديهی و دال برفعاليت اين گروه است . نهفت هر سال در قالب برنامه ای جديد کنسرتی را به مدت دو شب در تالا ر وحدت برگزار می کندوسپس همان برنامه به طور کامل در بخش جنبی جشنواره موسيقی فجر ، و بخش کوچکی از آن را در جشنواره جوان ودر بخش گروه نوازی ارايه می گردد .

در اين جا اشاره به چند مورد را ضروری می دانم :

 1- از حدود سه سال پيش که گروه نهفت شکل حرفه ای تری به خود گرفت ، اينجانب علا وه بر سرپرستی گروه به عنوان يکی از نوازندگان تار در اين گروه ودر تمامی کنسرت ها ( به جز بخش گروه نوازی بخش جوان وآنهم به دليل شرايط سنی ) در کنار ساير اعضا به روی سن می روم که اين امری طبيعی است و در همه جای دنيا اتفاق می افتد .

 2- همانطور که اشاره شد بنا به دلائل فرهنگی ، شرکت گروه نهفت در هر فستيوال وجشنواره موسيقی که شئونات وحرمت موسيقی در آنها رعايت شده باشد ، اتفاق خواهد افتاد و« حضور گروه شناخته شده نهفت » در بخش جنبی جشنواره تا زمانی که موارد فوق از سوی ستاد جشنواره رعايت شود ، بلامانع است !!!

 3- بر اساس فراخوان ستاد جشنواره جوان ، حداکثر سن اعضای گروه 23 سال تعيين شده و اين شامل سرپرست گروه نمی باشد واين مسئله امری بديهی است کما اينکه مربيان واستادان گروه نوازی هنرستان های موسيقی هم نمی توانند افراد زير 18سال باشند و همچنين مربيان شرکت کنندگان المپيادهای فيزيک ، رياضی و ... نيز از نوجوانان و جوانان نمی باشند چون اگر چنين باشد ، نتايج درخشانی در پی نخواهد داشت بنابراين سرپرست يک گروه موسيقی موفق زير 23 سال ، با يد فردی خارج از اين حيطه سنی باشد .

 4- هدف از شرکت گروه نهفت در بخش گروه نوازی جشنواره جوان نه شرکت در مسابقه موسيقی است ( به نظر من در موسيقی مسابقه مفهومی ندارد ) و نه مطرح شدن ودريافت جايزه و ساير موارد اينچنينی است . زيرا نهفت فعاليت جدی ومستمر خودراخارج از چارچوب هرگونه جشنواره ودر صحنه اجتماعی طی می کند . مهمترين عامل شرکت گروه نهفت در بخش جوان ، ارتقاء سطح کيفی اين جشنواره بوده وبس . زيرا آنچه که برای يک جشنواره موسيقی اعتبار کسب می کند ، شرکت گروه ها و افراد معتبر درآن است و عليرغم تمام نا بسامانی های موجود ، گروه نهفت بر اساس اهداف فرهنگی خود همواره در اين بخش شرکت کرده است . اما متاسفانه به علت بی احترامی يکی از اعضای هيات داوران به موسيقی و رعايت نشدن شئونات موسيقی توسط ايشان درروز برگزاری گروه نوازی بخش جوان (13/10/81) گروه نهفت انصراف خود از شرکت دراين بخش وعلل آن رادر تاريخ 14/10/81 ، کتبا تسليم دبير محترم جشنواره نمود و رو نوشت آن نيز برای رياست محترم مرکز موسيقی ، رياست محترم انجمن موسيقی ايران و رياست محترم هيات داوران ارسال گرديد ودرنتيجه نام گروه نهفت از ليست شرکت کنندگان دربخش گروه نوازی حذف گرديد وتازمانی که چنين فضائی بر جشنواره جوان حکومت کند ، گروه نهفت از شرکت درآن خودداری خواهد کرد . اما علت اجرای برنامه توسط گروه نهفت در اختتاميه جشنواره موسيقی سال 81 ، انتخاب شدن اين گروه به عنوان يکی از گروه های برگزيده دربخش جنبی جشنواره بود و نه بخش جوان ، که حضور اينجانب به عنوان سرپرست گروه و نوازنده درکنار ساير اعضای گروهم امری طبيعی بود .

 5- در مورد اجرای قطعاتی که به قول استاد ...... « سال های سال است که می شنويم » و ايشان بالحن و بی احترامی خاصی با اين مساله برخورد بايد متذکر شد يک بخش از موسيقی هر ملت ودر تمام کشورها ، اجرای آثار کلاسيک  و ارزشمند گذشتگان است که اين امرنه تنها باعث درک بيشتر و ترويج موسيقی آنان خواهد شد بلکه آموزش های آکادميک و باارزش را برای اجرا کنندگان و شنوندگان در پی خواهد داشت زيرا در غير اينصورت اجرای مکرر آثار بزرگان موسيقی کلاسيک غرب مانند بتهوون ، موتسارت ، باخ و ...  توسط بزرگترين و معتبرترين رهبرها وارکسترهای سمفونيک ، امری بيهوده می بود خدمت استاد .... بايد متذکرشد که ايشان تذکری هم به آقای چکناواريان بدهند که ايشان نيز اينقدر آثار گذشتگان را اجرا نکنند !!!

 6- حضور  ساز سه تار با نقش سه تار بم و دادن Level مناسب ، به هيچ وجه جنبه نمايشی نداشته و در فضا سازی آثار ، نقش بسزائی ايفا نمود . همچنين تک صدائی بودن آثار اجرا شده ، با توجه به فضای موسيقی قديم ، بازسازی آنها ورعايت برخی اصالت های موجود درموسيقی آن دوره بوده است که البته بحث دراين مورد بسيار مفصل است و آشنايی نوجوانان وجوانان را بااين مقوله به زمانی ديگر محول می نمايم . 

 با تشکر  و احترام جهانشاه صارمی   سرپرست  گروه موسيقی نهفت 10/خرداد/ 82