English Version

جهانشاه صارمی ، سرپرست گروه موسيقی « نهفت » درگفت وگو با « جوان »

هدف اصلی موسيقی، تعالی زندگی انسانهاست 
گروه فرهنگی - هنری : جهانشاه صارمی درسال 1335درتهران متولد شد . تحصيلات خود رادررشته مهندسی مکانيک به پايان رسانيد . موسيقی را دررشته تار ابتدا نزد رضا وهدانی آغاز کرد ، سپس از محضر محمد رضا لطفی بهره جست ، او کارآموزش خودرا نزد ارشد تهماسبی تداوم بخشيد و از سال 67پس از عزيمت حسين عليزاده به ايران نزد وی به صورت مداوم به تکميل آموزش دررشته تارو سه تار پرداخت و نيز اولين تجربه کار گروهی را درارکسترمضرابی به سرپرستی حسين دهلوی کسب کرد . صارمی آموزش موسيقی ، مخصوصا برای کودکان و نوجوانان  را سرلوحه کار خود قرار داده است . از فعاليت های او درزمينه های ياد شده می توان به ايجاد مرکز آموزش نهفت ( NAHOFT ) ، انتشار کتاب ضربی های علی اکبر شهنازی ، همکاری در بازنگری آثار حسين عليزاده ( 10قطعه برای تار1، 2، 3 ) برای انتشار مجدد، اقدام به انتشار جزوه هم ساز ، اولين نشريه تخصصی تارو سه تار ( با همکاری علی صمد پور) ، همکاری درکتاب های جواب آواز ( ارشد تهماسبی ) و دستور مقدماتی تار( فرامرز پايور ) اشاره کرد . او به دنبال تجربيات خود درزمينه آموزش موسيقی کودکان ونوجوانان ، گروه موسيقی نهفت را با قابليت ارايه آثار کلاسيک موسيقی ايرانی ، تشکيل داد . به همين بهانه با وی گفت و گويی انجام داده ايم که توجه شما را به آن جلب می کنيم . 
ۀ پيرامون نحوه شکل گيری و اهداف گروه نهفت لطفا کمی توضيح دهيد .
 ۀۀ اگر چه کار کردن و آموزش موسيقی به کودکان ، نيرو ، حوصله ودقت بسيارطلب می کند ، ولی از آنجايی که شخصا علاقه مند هستم تا با اين گروه سنی ، يعنی کودکان ونوجوانان کار کنم ، حدود 80درصد هنرجويان کلاسم را اين گروه سنی تشکيل می دهند . چون عقيده دارم کار کردن با آنها به گونه ای سرمايه گذاری برای فرهنگ آينده ما می باشد . وقتی که با بچه ها به صورت انفرادی کار می کردم دراين فکر بودم که راهی پيدا کنم تا انگيزه های کار بيش تر در موسيقی را درآن ها تقويت کنم . ازاين جهت تصميم گرفتم که يک کار جمعی موسيقی برای آن ها به وجود آورم . به اين ترتيب که هنرجويان خردسال کلاسم را که همگی تار می نواختند و تقريبا دريک رده سنی و تکنيکی قرار داشتند کنا رهم قرار دادم و يک گروه نوازنده تاررا به وجود آوردم و حدود شش ماه به صورت مستمربا آن ها به تمرين قطعات موسيقی پرداختم ودرپايان اين مدت تاثيرات بسيارمثبتی رادرآن ها مشاهده کردم که از نکات بارز اين تاثيرات می توان به ايجاد انگيزه بسيار زياد درکارموسيقی ، علاقه مندی بيشتر آن ها به موسيقی ، به وجود آمدن حس کارجمعی ، به وجود آمدن تجربه کار گروهی و تاثيرات بسيار مثبت در شخصيت فردی آن ها ، اشاره کرد . ازاين رو تصميم گرفتم که اين گروه نوازنده تار راباساير سازهاازقبيل کمانچه و تنبک و... که نوازندگان آن نوجوان باشند ، ادغام کنم و يک گروه کامل موسيقی که اعضای آن را کودکان و نوجوانان تشکيل بدهند ، به وجود آورم . ازاين جهت از دوستان هنرمندم درخواست کردم که هنرجويان کودک ونوجوان خود را در ساير سازها به من معرفی کنند . که پس از اين معرفی ها ، اولين نطفه گروه نهفت که اعضای آن بين 10 تا 14 سال سن داشتند به وجود آمد وپس از حدود 9 ماه کار جمعی ، اين گروه توانست اولين کنسرت خود را در سال 76 با اجرای آثاری از بزرگان موسيقی ايران ، اجرا نمايد .
همانطور که اشاره کردم هدف از تشکيل اين گروه ، ايجاد انگيزه بيشتر درکار موسيقی ، دادن آموزش های مختلف در زمينه کار گروه نوازی ، پرورش حس کار جمعی ، ايجاد امکان اجرای کنسرت برای نوجوانان ، پرورش ورشد شخصيت نوجوانان ، ايجاد اعتماد به نفس در آنان وتاثير گذلری بر روی نوجوانان از طريق کنسرت . لازم به ذکر می دانم که بسياری از نوجوانان پس از ديدن کنسرت های گروه نهفت به موسيقی سنتی علا قه مند شده وتصميم به ياد گيری يکی از سازها ی ايرانی گرفته اند که اين موضوع در پرورش نوجوانان بسيار موثر می باشد .
 ۀ آيا تا کنون اين گروه نوجوان در بخش مسابقه جشنواره فجر شرکت نموده است ؟ 
 ۀۀ بله ، گروه نهفت در چهاردهمين (بهمن 77 ) وپانزدهمين (بهمن 78) جشنواره بين المللی موسيقی  فجر، عنوان گروه برتر  را کسب کرده است .
  ۀ در صحبت هايتان به مسايل فرهنگی موسيقی اشاره کرديد . در اين مورد بيشتر توضيح دهيد .
 ۀۀ يک بعد آموزش موسيقی ، مسايل تکنيکی مربوط به ساز می باشد که متاسفانه اکثر کلا س های موسيقی به اين مساله بی توجه بوده وباعث می شوند که بسياری از استعدادها شکفته نشوند . چون بدون توجه به پايه وتکنيک درست در موسيقی ، هيچ اميدی به آينده هنرجو نمی باشد وفقط مدرسين با تجربه ، مسلط ومتعهد وخلا ق از عهده اين امر به خوبی برمی آيند ، اما اين يک بعد قضيه می باشد . وبعد ديگر آن مسايل فرهنگی مربوط به موسيقی می باشد . يک بخش از مسايل فرهنگی  مربوط به مدرسين موسيقی است . کسانی که در امر آموزش موسيقی مخصوصا" آموزش کودکان ونوجوانان فعاليت دارند ، بايد متوجه حساسيت قضيه باشند زيرا برخوردهای صحيح وغلط آنان می تواند منجر به علا قه مندی ويا تنفر اين گروه های سنی نسبت به موسيقی شود . مدرسين موسيقی نوجوانان بايد از روی عشق وعلا قه وتعهد اين حرفه را انتخاب کرده باشند ونه به خاطر امرار معاش وبرای اين کار بايد حتما" هدفمند باشند . آنان بايد در دراز مدت نه تنها آموزش تکنيک های موسيقی بلکه آشنا کردن هنرجويان با مفاهيم واقعی هنر ، ارزش های والای موسيقی ، چگونگی پيوند هنرمند با مردم وجامعه وتاثير گيری وتاثير گذاری موزيسين نسبت به جامعه را سرلوحه کار خود قرار بدهند . آنان بايد با پرورش احساسات وعواطف نوجوانان به وسيله موسيقی ، از آنان انسان هايی شايسته به وجود آورند زيرا هدف اصلی موسيقی ، تعالی زندگی انسان ها است .